KODEKS POSTĘPOWANIA

NADRZĘDNE ZASADY POSTĘPOWANIA
OBOWIĄZUJĄCE W DEKA-TRANS

Powiązania 10 zasad UNGC z wewnętrznymi regulacjami.

PRAWA CZŁOWIEKA (Polityka zatrudnienia)

1. Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

STANDARDY PRACY (Polityka zatrudnienia)

3. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
4. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

OCHRONA ŚRODOWISKA (Polityka zrównoważonego rozwoju)

7. Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI (Polityka etycznego postępowania)

10. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

W powyższym zestawieniu wskazujemy, w jaki sposób każda z 10 zasad jest powiązana z wewnętrznymi (w nawiasach) aktami regulującymi prowadzenie naszej działalności.

Jesteśmy członkiem światowych organizacji CSR:

Ecovadis